Gemu

mỗi trang
Gemu 411 | Van bướm điều khiển bằng khí nén | Gemu Vietnam Call

Gemu 411 | Van bướm điều khiển bằng khí nén | Gemu Vietnam

Gemu 411 | Van bướm điều khiển bằng khí nén | Gemu Vietnam

.
Gemu 411 | Van bướm điều khiển bằng khí nén | Gemu Vietnam Call

Gemu 411 | Van bướm điều khiển bằng khí nén | Gemu Vietnam

Gemu 411 | Van bướm điều khiển bằng khí nén | Gemu Vietnam

.
Gemu 411 | Van bướm điều khiển bằng tay | Gemu Vietnam Call

Gemu 411 | Van bướm điều khiển bằng tay | Gemu Vietnam

Gemu 411 | Van bướm điều khiển bằng tay | Gemu Vietnam

.
Gemu 410 | Van bướm điều khiển bằng khí nén | Gemu Vietnam Call

Gemu 410 | Van bướm điều khiển bằng khí nén | Gemu Vietnam

Gemu 410 | Van bướm điều khiển bằng khí nén | Gemu Vietnam

.
Van màng GEMU 615 15D17341701TS 1502, Hãng GEMU, Gemu Metal Diaphragm Valve, Gemu vietnam Call

Van màng GEMU 615 15D17341701TS 1502, Hãng GEMU, Gemu Metal Diaphragm Valve, Gemu vietnam

Van màng GEMU 615 15D17341701TS 1502, Hãng GEMU, Gemu Metal Diaphragm Valve, Gemu vietnam

.
Gemu 651 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 651 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 651 Call

Gemu 651 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 651 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 651

Gemu 651 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 651 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 651

.
Gemu 653 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 653 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 653 Call

Gemu 653 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 653 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 653

Gemu 653 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 653 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 653

.
Gemu 650 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 650 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 650 Call

Gemu 650 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 650 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 650

Gemu 650 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 650 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 650

.
Gemu 687 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 687 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 687 Call

Gemu 687 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 687 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 687

Gemu 687 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 687 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 687

.
Gemu 507 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 507 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 507 Call

Gemu 507 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 507 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 507

Gemu 507 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 507 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 507

.
Gemu 532 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 532 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 532 Call

Gemu 532 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 532 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 532

Gemu 532 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 532 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 532

.
Gemu 530 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 530 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 530 Call

Gemu 530 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 530 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 530

Gemu 530 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 530 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 530

.
Phụ kiện nối và chia ống Gemu | Weld fitting / PFA / for tubes Call

Phụ kiện nối và chia ống Gemu | Weld fitting / PFA / for tubes

Phụ kiện nối và chia ống Gemu | Weld fitting / PFA / for tubes

.
Gemu 8357 | Van điện từ khí nén Gemu 8357 | Servo-driven electrically operated valve Gemu 8357 Call

Gemu 8357 | Van điện từ khí nén Gemu 8357 | Servo-driven electrically operated valve Gemu 8357

Gemu 8357 | Van điện từ khí nén Gemu 8357 | Servo-driven electrically operated valve Gemu 8357

.
Gemu 566 | Van cầu điều khiển bằng khí Gemu 566 | Globe valve / control / pneumatic  Gemu 566 Call

Gemu 566 | Van cầu điều khiển bằng khí Gemu 566 | Globe valve / control / pneumatic Gemu 566

Gemu 566 | Van cầu điều khiển bằng khí Gemu 566 | Globe valve / control / pneumatic Gemu 566

.
Gemu C50 | Van màng điều khiển bằng điện Gemu C50 | Diaphragm valve Gemu C50 Call

Gemu C50 | Van màng điều khiển bằng điện Gemu C50 | Diaphragm valve Gemu C50

Gemu C50 | Van màng điều khiển bằng điện Gemu C50 | Diaphragm valve Gemu C50

.
Gemu RSK | Van một chiều bằng nhựa Gemu RSK | Plastic check valve Gemu RSK Call

Gemu RSK | Van một chiều bằng nhựa Gemu RSK | Plastic check valve Gemu RSK

Gemu RSK | Van một chiều bằng nhựa Gemu RSK | Plastic check valve Gemu RSK

.
Gemu SUDV | Van màn điều khiển bằng khí Gemu SUDV | Diaphragm valve pneumatically-actuator Gemu SUD Call

Gemu SUDV | Van màn điều khiển bằng khí Gemu SUDV | Diaphragm valve pneumatically-actuator Gemu SUD

Gemu SUDV | Van màn điều khiển bằng khí Gemu SUDV | Diaphragm valve pneumatically-actuator Gemu SUD

.
Gemu 410 | Van bướm điều khiển bằng khí Gemu 410 | Pneumatically-actuated butterfly valve Gemu 410 Call

Gemu 410 | Van bướm điều khiển bằng khí Gemu 410 | Pneumatically-actuated butterfly valve Gemu 410

Gemu 410 | Van bướm điều khiển bằng khí Gemu 410 | Pneumatically-actuated butterfly valve Gemu 410

.
Gemu 428 | Van bướm điều khiển bằng khí Gemu 428 | Pneumatically-actuated butterfly valve Gemu 428 Call

Gemu 428 | Van bướm điều khiển bằng khí Gemu 428 | Pneumatically-actuated butterfly valve Gemu 428

Gemu 428 | Van bướm điều khiển bằng khí Gemu 428 | Pneumatically-actuated butterfly valve Gemu 428

.
Gemu 481 | Van bướm điều khiển bằng khí Gemu 481 | Pneumatically-actuated butterfly valve Gemu 481 Call

Gemu 481 | Van bướm điều khiển bằng khí Gemu 481 | Pneumatically-actuated butterfly valve Gemu 481

Gemu 481 | Van bướm điều khiển bằng khí Gemu 481 | Pneumatically-actuated butterfly valve Gemu 481

.
Gemu 487 | Van bướm đóng mở bằng tay Gemu 487| Manually-controlled butterfly valve Gemu 487 Call

Gemu 487 | Van bướm đóng mở bằng tay Gemu 487| Manually-controlled butterfly valve Gemu 487

Gemu 487 | Van bướm đóng mở bằng tay Gemu 487| Manually-controlled butterfly valve Gemu 487

.
Gemu 498 | Van bướm điều khiển bằng điện Gemu 498 | Regulating butterfly valve/motor-driven Gemu 498 Call

Gemu 498 | Van bướm điều khiển bằng điện Gemu 498 | Regulating butterfly valve/motor-driven Gemu 498

Gemu 498 | Van bướm điều khiển bằng điện Gemu 498 | Regulating butterfly valve/motor-driven Gemu 498

.
Gemu D451 | Van bướm điều khiển bằng khí Gemu N451 | Pneumatically-operated butterfly valve GemuN451 Call

Gemu D451 | Van bướm điều khiển bằng khí Gemu N451 | Pneumatically-operated butterfly valve GemuN451

Gemu D451 | Van bướm điều khiển bằng khí Gemu N451 | Pneumatically-operated butterfly valve GemuN451

.
Gemu N802 | Bộ điều áp, giảm áp Gemu N802 | Pressure regulator and reducer Gemu N802 Call

Gemu N802 | Bộ điều áp, giảm áp Gemu N802 | Pressure regulator and reducer Gemu N802

Gemu N802 | Bộ điều áp, giảm áp Gemu N802 | Pressure regulator and reducer Gemu N802

.
Gemu 707 | Van bi đóng mở bằng tay Gemu 707 | Ball valve / manually-controlled Gemu 707 Call

Gemu 707 | Van bi đóng mở bằng tay Gemu 707 | Ball valve / manually-controlled Gemu 707

Gemu 707 | Van bi đóng mở bằng tay Gemu 707 | Ball valve / manually-controlled Gemu 707

.
Gemu 717 | Van bi đóng mở bằng tay Gemu 717 | Ball valve / manually-controlled Gemu 717 Call

Gemu 717 | Van bi đóng mở bằng tay Gemu 717 | Ball valve / manually-controlled Gemu 717

Gemu 717 | Van bi đóng mở bằng tay Gemu 717 | Ball valve / manually-controlled Gemu 717

.
Gemu 768 | Van cầu điều khiển bằng điện Gemu 768 | Ball valve / motor-driven Gemu 768 Call

Gemu 768 | Van cầu điều khiển bằng điện Gemu 768 | Ball valve / motor-driven Gemu 768

Gemu 768 | Van cầu điều khiển bằng điện Gemu 768 | Ball valve / motor-driven Gemu 768

.
Gemu 52 | Van màng điện từ Gemu 52 | Direct-operated solenoid valve Gemu 52 Call

Gemu 52 | Van màng điện từ Gemu 52 | Direct-operated solenoid valve Gemu 52

Gemu 52 | Van màng điện từ Gemu 52 | Direct-operated solenoid valve Gemu 52

.
Gemu 202 | Van màng điện từ Gemu 202 | Direct-operated solenoid valve Gemu 202 Call

Gemu 202 | Van màng điện từ Gemu 202 | Direct-operated solenoid valve Gemu 202

Gemu 202 | Van màng điện từ Gemu 202 | Direct-operated solenoid valve Gemu 202

.
Gemu 553 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 553 | Diaphragm valve / pneumatically-operated Gemu 553 Call

Gemu 553 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 553 | Diaphragm valve / pneumatically-operated Gemu 553

Gemu 553 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 553 | Diaphragm valve / pneumatically-operated Gemu 553

.
Gemu 620 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 620 | Diaphragm valve / pneumatically-operated Gemu 620 Call

Gemu 620 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 620 | Diaphragm valve / pneumatically-operated Gemu 620

Gemu 620 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 620 | Diaphragm valve / pneumatically-operated Gemu 620

.
Gemu 620 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 620 | Diaphragm valve / pneumatically-operated Gemu 620 Call

Gemu 620 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 620 | Diaphragm valve / pneumatically-operated Gemu 620

Gemu 620 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 620 | Diaphragm valve / pneumatically-operated Gemu 620

.

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com - nhan@greentechvn.com

Sales Support

Sales Support - sales@greentechvn.com

--------------------Sales---------------------

--------------------Sales---------------------

Ms. Thủy - 0121 6640303

Ms. Thủy - 0121 6640303 - thuy@greentechvn.com

Ms. Hạnh

Ms. Hạnh - myhanh@greentechvn.com

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 55
  • Hôm nay 8,009
  • Hôm qua 8,620
  • Trong tuần 8,009
  • Trong tháng 175,234
  • Tổng cộng 5,741,615

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)