Đo vị trí

mỗi trang
PLS-V series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam Call

PLS-V series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

PLS-V series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

.
PR2S series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam Call

PR2S series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

PR2S series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

.
VD3 series | Binary counter | Bộ đếm nhị phân | Elap Việt Nam Call

VD3 series | Binary counter | Bộ đếm nhị phân | Elap Việt Nam

VD3 series | Binary counter | Bộ đếm nhị phân | Elap Việt Nam

.
VD4 series | Binary counter | Bộ đếm nhị phân | Elap Việt Nam Call

VD4 series | Binary counter | Bộ đếm nhị phân | Elap Việt Nam

VD4 series | Binary counter | Bộ đếm nhị phân | Elap Việt Nam

.
CM78N | Binary counter | Bộ đếm nhị phân | Elap Việt Nam Call

CM78N | Binary counter | Bộ đếm nhị phân | Elap Việt Nam

CM78N | Binary counter | Bộ đếm nhị phân | Elap Việt Nam

.
CM78 | Binary counter | Bộ đếm nhị phân | Elap Việt Nam Call

CM78 | Binary counter | Bộ đếm nhị phân | Elap Việt Nam

CM78 | Binary counter | Bộ đếm nhị phân | Elap Việt Nam

.
Neos N1 | Multi-axis motion controller | Bộ điều khiển đa trục | Elap Việt Nam Call

Neos N1 | Multi-axis motion controller | Bộ điều khiển đa trục | Elap Việt Nam

Neos N1 | Multi-axis motion controller | Bộ điều khiển đa trục | Elap Việt Nam

.
Vega+ | Multi-axis motion controller | Bộ điều khiển đa trục | Elap Việt Nam Call

Vega+ | Multi-axis motion controller | Bộ điều khiển đa trục | Elap Việt Nam

Vega+ | Multi-axis motion controller | Bộ điều khiển đa trục | Elap Việt Nam

.
Nexus N2 | Multi-axis motion controller | Bộ điều khiển đa trục | Elap Việt Nam Call

Nexus N2 | Multi-axis motion controller | Bộ điều khiển đa trục | Elap Việt Nam

Nexus N2 | Multi-axis motion controller | Bộ điều khiển đa trục | Elap Việt Nam

.
PM2S series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam Call

PM2S series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

PM2S series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

.
PM series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam Call

PM series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

PM series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

.
 PL231 series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam Call

PL231 series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

PL231 series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

.
PL2S series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam Call

PL2S series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

PL2S series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

.
PLS series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam Call

PLS series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

PLS series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

.
HLS series | Draw-wire position sensor | Cảm biến vị trí dây rút | Elap Việt Nam Call

HLS series | Draw-wire position sensor | Cảm biến vị trí dây rút | Elap Việt Nam

HLS series | Draw-wire position sensor | Cảm biến vị trí dây rút | Elap Việt Nam

.
SMRS10 series | Hohner SMRS10 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam Call

SMRS10 series | Hohner SMRS10 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam

SMRS10 series | Hohner SMRS10 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam

.
SMRS19 series | Hohner SMRS19 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam Call

SMRS19 series | Hohner SMRS19 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam

SMRS19 series | Hohner SMRS19 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam

.
SMRS59 seriess | Hohner SMRS59 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam Call

SMRS59 seriess | Hohner SMRS59 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam

SMRS59 seriess | Hohner SMRS59 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam

.
SMRS64 series | Hohner SMRS64 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam Call

SMRS64 series | Hohner SMRS64 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam

SMRS64 series | Hohner SMRS64 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam

.
HS10 series | Hohner HS10 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam Call

HS10 series | Hohner HS10 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam

HS10 series | Hohner HS10 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam

.
CS30 series | Hohner CS30 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam Call

CS30 series | Hohner CS30 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam

CS30 series | Hohner CS30 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam

.
CS10 series | Hohner CS10 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam Call

CS10 series | Hohner CS10 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam

CS10 series | Hohner CS10 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam

.
22M series | Hohner 22M series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam Call

22M series | Hohner 22M series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam

22M series | Hohner 22M series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam

.
50HI Series | Hohner 50HI Series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam Call

50HI Series | Hohner 50HI Series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam

50HI Series | Hohner 50HI Series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam

.
92 series | Hohner 92 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam Call

92 series | Hohner 92 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam

92 series | Hohner 92 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam

.
72 series | Hohner 72 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam Call

72 series | Hohner 72 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam

72 series | Hohner 72 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam

.
28 series | Hohner 28 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam Call

28 series | Hohner 28 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam

28 series | Hohner 28 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam

.
22 series | Hohner 22 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam Call

22 series | Hohner 22 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam

22 series | Hohner 22 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam

.
KD series | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam Call

KD series | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam

KD series | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam

.
KD series | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam Call

KD series | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam

KD series | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam

.
KD series | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam Call

KD series | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam

KD series | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam

.
TMP + MP200 | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam Call

TMP + MP200 | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam

TMP + MP200 | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam

.
22H series | Hohner 22H series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam Call

22H series | Hohner 22H series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam

22H series | Hohner 22H series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam

.
77 series | Hohner 77 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam Call

77 series | Hohner 77 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam

77 series | Hohner 77 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam

.
80 series | Hohner 80 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam Call

80 series | Hohner 80 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam

80 series | Hohner 80 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam

.
50H series | Hohner 50H series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam Call

50H series | Hohner 50H series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam

50H series | Hohner 50H series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Hohner Vietnam

.

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 45
 • Hôm nay 3,070
 • Hôm qua 11,338
 • Trong tuần 56,140
 • Trong tháng 56,140
 • Tổng cộng 17,708,013

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)